Stipendier och bidrag

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier  och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer och tar också själv initiativ till och bereder projekt inom fondens verksamhetsområden.
 

Novemberomgången
Huvuddelen av Kulturfondens stipendier och bidrag lediganslås årligen i november och delas ut följande vår.

Specialprogram 2014-2016
Utöver den normala utdelningen har totalt 10 miljoner euro reserverats för långsiktiga projekt inom tre insatsområden åren 2014-2016. Vi efterlyser projekt inom följande programområden: gymnasiet, teaterkonst och ung på svenska.

Fri ansökningstid
Kulturfonden har infört flera olika stipendier och understöd som man kan ansöka om under hela året. Notera att man ska ansöka om alla stipendier och understöd på förhand.

Journaliststipendier
Yrkesverksamma journalister kan ansöka om sk. språkbadsstipendier och bidrag för fortbildning. Journaliststuderande kan ansöka bidrag för obligatorisk praktik. Ansökan är öppen i februari. Språkbadsstipendierna kan sökas tre gånger per år.

Svenska studiefonden
Svenska studiefonden har ansökningstid en gång per år i februari.

Praktik utomlands
Studerande vid universitet och högskolor, eller nyutexaminerade från tidigare nämnda, kan söka om praktikstipendier hos någon av de organisationer som Kulturfonden samarbetar med ute i världen. Praktikperioden är 6-11 månader och platser lediganslås i mars och september.

Utbildningssektorn
Kulturfonden har flera fortlöpande stöd som riktar sig explicit till utbildningssektorn, till lärarstuderande och lärare. Ansökan är öppen året runt.

Vistelsestipendier
Kulturfonden erbjuder residensvistelser i S:t Petersburg och Grez-sur-Loin för yrkesaktiva konstnärer och journalister.

Lärlingsstipendier
Svenska kulturfonden beviljar lärlingsstipendier för högst ett år, för konstnärer som avslutat sin egentliga utblidning och vill förkovra sig i sin konstgren under ledning av en etablerad konstnär.

Gymnasiestudier i Bryssel
Svenska kulturfonden erbjuder svenskspråkiga gymnasieelever fyra elevplatser i Skandinaviska skolan i Bryssel i Belgien

Kulturexport
Svenska kulturfonden kan stödja kulturprojekt som förverkligas med hjälp av nationella exportbidrag.